DYSklub opět v provozu!

DYSklub

Je určen žákům se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), nebo žákům, kteří potřebují jen trochu postrčit. Mohou ho navštěvovat žáci od první do čtvrté třídy.

V klubu se pomocí nejrůznějších aktivit zaměřujeme na rozvoj jednotlivých schopností, které jsou důležité pro reedukaci těchto obtíží. Rozvíjíme zrakovou pozornost a paměť, sluchovou pozornost a paměť, fonematický sluch, čtenářské dovednosti. Procvičujeme koordinaci očí a rukou, pravolevou i prostorovou orientaci, logické a pojmové myšlení, matematické schopnosti, jemnou i hrubou motoriku, grafomotoriku, pohotovost, pozornost i fantazii.

Začínáme v úterý 10. 10. 2017 ve 13:00 hodin. Lekce trvá 45 minut.