KOLOTOČ v ČEŠTINĚ

Kroužek je určen žákům, kteří mají dílčí obtíže  – v kterémkoliv předmětu, především však v českém jazyku – napravitelné krátkodobým, dočasným procvičováním. Je sem zařazen žák, jehož míra speciálněpedagogických potřeb nevyžaduje doporučení školského poradenského zařízení. Mohou ho navštěvovat žáci od první do čtvrté třídy.

Žáci jsou zařazeni do kroužku se souhlasem zákonných zástupců na základě doporučení učitele. Jsou jim tzv. „na tělo“ vypracována podpůrná opatření v tříměsíčním cyklu, který se může opakovat, či kdykoliv ukončit, jsou -li obtíže odstraněny.

V Kolotoči se pomocí nejrůznějších aktivit zaměřujeme na rozvoj jednotlivých schopností, které jsou důležité pro odstranění či zmírnění problémů. Rozvíjíme zrakovou pozornost a paměť, schopnost soustředit se, sluchovou pozornost a paměť, čtenářské dovednosti, grafomotoriku, pohotovost, pozornost i fantazii. Vše formou zajímavých, obohacujících i vtipných aktivit.

Začínáme 20. září 2016 (úterý) ve 13:00. Lekce trvá 45 minut.