Mateřská škola v Mrákotíně

Mateřská škola v Mrákotíně je školou s dlouholetou tradicí. Vznikla v r. 1947 nejprve jako součást školy obecné, později se stala samostatným školním zařízením.  Zpočátku měla MŠ jednu třídu, s přibývajícím počtem dětí se postupně rozrostla na školu dvoutřídní. Nyní jsou děti dopoledne rozděleny do dvou tříd (Berušky a Ptáčci), na vycházku, oběd a odpolední činnosti jsou sloučeny do jedné třídy.

Od 1. 1. 2003 byla MŠ sloučena se školou základní v jeden právní subjekt s názvem Základní škola a Mateřská škola Mrákotín, příspěvková organizace.

Filozofií naší školy je být školou respektující výchovu v rodině, kde je dostatek prostoru pro radost a lásku.

Soustřeďujeme se na položení základů celoživotního vzdělávání všem dětem dle jejich možností, zájmů a potřeb.

Krásné prostředí okolních lesů nás vybízí k tomu, abychom v dětech pěstovali pozitivní vztah k přírodě, aby si osvojily základy ekologického myšlení a chování.

Budova školy se nachází v blízkosti frekventované vozovky, proto velký důraz klademe na osvojení si návyků bezpečného chování na silnici.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem „Poznáváme svět“. Nabízíme kromě standardní péče o předškolní děti řadu nadstandardních aktivit (plavecký kurz, výlety, kulturní akce, akce pro rodiče a děti). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání jako součást přirozeného poznávání světa, preferujeme práci ve skupinách. Všemi činnostmi prolínají prvky hry a tvořivosti.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby se děti cítily v naší mateřské škole šťastné a spokojené.