Základní škola v Mrákotíně

V Mrákotíně, velmi staré farní osadě, býval také učitel. První zprávu o něm dává visitační kniha děkanství telčského roku 1672. Učil tehdy jen několik chlapců a v odměnu dostával od rolníků snopy obilné.

Podrobnějších zpráv, týkajících se školy, dostává se nám teprve v 18. století. Od roku 1722 byl rektorem mrákotínské školy Martin Kukačka. Tehdy pro školu už vykázána byla budova dřevěná, napolo sešlá. Takovou ji také nalezl r. 1794 učitel Jan Augustin Czok. Jeho zásluhou byla v roce 1803 stará budova zbořena a na témž místě vystavěna škola nová. Obsahovala učírnu a byt pro učitele.

Školních dětí neustále přibývalo. Učitel nemohl všechnu práci zastati sám. Byli mu přidělováni pomocníci.

Stav dětí školou povinných byl r. 1857 podle výkazů školních 155, z nich 84 hochů a 71 dívek.

Dne 3. listopadu 1889 byla škola přestěhována do nově vystavěné školní budovy.

(Otto Jelik, Nejstarší známé dějinné zprávy o Mrákotně, Mrákotín 1936)

Základní škola v Mrákotíně r. 1936

P1080363 P1080365 P1140595

V současné době má budova školy za sebou celou řadu rekonstrukčních prací, které vedou k neustálému zlepšování nejen vzhledu, ale i její funkčnosti.

Počet žáků i učitelů se oproti minulosti znatelně změnil, ale touha naučit děti co nejvíce, je stále stejná. Snažíme se vést žáky k pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání, probouzet v nich chuť poznávat nové, učit je toleranci, podněcovat u nich snahu pochopit a respektovat zvláštnosti jiných.

Naše škola je školou rodinného typu, což se projevuje zejména v přístupu pedagogů k žákům. Ten vychází z víry v žáka, v jeho schopnosti, respektuje jeho osobnost po všech stránkách a není zdrojem stresu a obav, ale naopak vyvolává pocit radosti z poznávání. Počet žáků ve třídách umožňuje věnovat se každému zvlášť, odhalit jeho talent a dále jej rozvíjet a účinně pomoci, když se žák potýká se studijními problémy.

Součástí výuky je celá řada vzdělávacích projektů, které se realizují v průběhu školního roku a zahrnují celé spektrum činností, dovedností, znalostí – od ochrany životního prostředí, přes vědomosti a schopnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví až po jazykové znalosti získávané činnostním učením.

Naše škola je málotřídní, žáci jsou rozděleni do dvou tříd, kdy v 1. třídě je obvykle 1. a 3. ročník a ve 2. třídě 2. a 4. ročník. Školu navštěvují žáci z Mrákotína, z Dobré Vody, Praskoles, ze Lhotky a z Částkovic.